Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu

ï»ż
Drukuj
sobota, 01 sierpnia 2009 02:00

W dniach 27 lipca - 1 sierpnia rozegrano Mistrzostwa Europy Seniorek w Softballu. W Belgijskiej Antwerpii walczy?y dru?yny tworz?ce europejsk? grup? B. W?ród nich by?a Polska, która po raz pierwszy wystawi?a swoj? dru?yn? narodow? na tego typu zawodach. Reprezentantki naszego kraju nie zakwalifikowa?y si? niestety do fina?owej czwórki, ko?cz?c turniej na ósmym miejscu.

Ze wzgl?du na odpraw? techniczn? zaplanowan? na niedziel? 26 lipca, Reprezentacja Polski wyjecha?a do Belgii w sobot? wieczorem. Przed wyruszeniem w tras? odby? si? mia?y ostatnie treningi, niestety pogoda pokrzy?owa?a plany trenerom Pavlowi Pracharovi i Piotrowi Romanowiczowi.

W turnieju wzi??o udzia? 11 dru?yn, podzielonych na dwie grupy. W grupie A znalaz?y si? zespo?y ze Szwecji, Belgii, Bu?garii, W?gier oraz S?owenii. Obok Polski, do grupy B przydzielono Chorwacj?, Izrael, Szwajcari?, Ukrain? i Dani?. Rozgrywki grupowe zaplanowano od poniedzia?ku do ?rody.

Pierwszymi przeciwniczkami by?y Szwajcarki. Zespó?, który w roku ubieg?ym uplasowa? si? na 7 pozycji w europejskiej grupie B nie sprawi? naszym reprezentantkom ?adnych problemów - Polki rozpocz??y turniej wygrywaj?c pewnie 9 - 1.

Drugi dzie? nie by? ju? tak udany. Najpierw nie uda?o si? pokona? dru?yny narodowej Ukrainy, która zwyci??y?a 12 - 7. Kolejny mecz mia? si? rozpocz?? 4 godziny po zako?czeniu poprzedniego. Tak?e i w tym spotkaniu Polkom si? nie powiod?o - reprezentantki Izraela wygra?y 15 - 8.

Ostatni dzie? rozgrywek grupowych równie? nie nale?a? do udanych. Po raz kolejny trzeba by?o zagra? dwa mecze w jednym dniu. Pierwsze spotkanie zako?czy?o si? po 5 turach wynikiem 8 - 1 dla reprezentacji Danii. Ostatnim przeciwnikiem w tej fazie turnieju by?y Chorwatki, zesz?oroczny II v-ce Mistrz europejskiej grupy B. Reprezentacja Polski przegra?a po 5 zmianach, ulegaj?c przeciwniczkom 4 - 11.

Dalsze rozgrywki toczy?y si? w trzech grupach, graj?cych kolejno o miejsca 1-4, 5-8 oraz 9-11. Dzi?ki korzystnemu uk?adowi wyników (Reprezentacja Szwajcarii pokona?a Dani? 11 - 1), nasza dru?yna narodowa zako?czy?a pierwsz? cz??? turnieju na 4 miejscu w grupie B, dzi?ki czemu awansowa?a do rozgrywek o miejsca 5-8. W ci?gu kolejnych dwóch dni Polki mia?y zagra? z Bu?gari? oraz S?oweni?. Czwartym konkurentem by?a Ukraina, jednak w tej fazie liczy? si? mecz rozegrany w rundzie grupowej (przegrana 7 - 12).

Pierwszego dnia rundy play off reprezentantkom Polski nie uda?o si? wygra? z Bu?garkami. Spotkanie zako?czy?o si? wynikiem 9 - 5. W tym samym czasie na s?siednim boisku reprezentacja S?owenii podejmowa?a Ukrainki. Nasze wschodnie s?siadki po zaci?tym pojedynku zwyci??y?y 9 - 8, w zwi?zku z czym pi?tkowe spotkanie mia?o by? dla Polek walk? o 7 miejsce.

Ostatniego meczu nie uda?o si? niestety wygra?. Po pi?ciu zmianach zako?czono spotkanie, przy wyniku 11 - 3 dla Reprezentacji S?owenii. Tym samym pierwsze Mistrzostwa Europy seniorki zako?czy?y na ósmym miejscu.

Niestety nie oby?o si? bez kontuzji, którym uleg?y cztery reprezentantki. Polska dru?yna narodowa wróci do kraju w niedziel?. Oko?o godziny 14.00 zawodniczki i trenerzy dotr? do Wroc?awia, sk?d wróc? do swoich miejscowo?ci. W sobot?, ok. godz. 17.00 (po meczu fina?owym) nast?pi?a ceremonia Zako?czenia Mistrzostw, podczas której rozdane zosta?y puchary, medale oraz nagrody indywidualne. Mistrzem europejskiej grupy B zosta?a Belgia, która pokona?a Szwecj? 10 - 1.


Polsk? reprezentowa?y:

Andres Dagmara
Bogacka Magdalena
Chrz?szcz Monika
Grzeszczak Aleksandra
Helak Ma?gorzata
Janowska Kamila
Klimek Ewelina
Krawczyk Anna
Kurowska Patrycja
Pasionek Justyna
Piszczek Ewelina
Ryniak Karolina
?nie? Daria
Stabrawa Agnieszka
Szagdaj Ma?gorzata
Wójcik Emma
Wyrwas Natalia

Trenerzy: Prachar Pavel, Romanowicz Piotr

Kierownik dru?yny: Zbara? Jan

  PokaĆŒ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
OdƛwieĆŒ

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.