Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Softball
Spotkanie z klubami softballowymi Drukuj
niedziela, 30 stycznia 2011 23:31

29 stycznia 2011 r. w brzeskim zaje?dzie "U rybiorza", przy okazji pierwszego w tym roku posiedzenia Zarz?du PZBall, odby?o si? spotkanie  z przedstawicielami klubów softballowych. Poni?ej przedstawiamy kwestie, które zosta?y poruszone na tym spotkaniu.

Polska Liga Softballu Kobiet

W sezonie 2011 w PLSK ma wystartowa? sze?? zespo?ów: do zesz?orocznej pi?tki do??czy? maj? WBSC Warriors Warszawa. System rozgrywek pozostaje taki sam, jak w roku ubieg?ym, tj. dwie rundy (zasadnicza i rewan?owa), podczas których b?d? rozgrywane dwumecze pomi?dzy wszystkimi zespo?ami.

Podobnie jak w przypadku regulaminów lig baseballowych, tak i w regulaminie PLSK dopuszczalne s? zmiany na sezon 2011. Obecnie trwaj? prace nad tym dokumentem, podczas zebrania pad?a jedynie sugestia, aby na wzór zmian wprowadzonych w baseballu sprecyzowa?, co decyduje o kolejno?ci w tabeli w trakcie i po zako?czeniu sezonu.

Ustalono tak?e, i? w rozgrywkach ligowych b?d? mog?y bra? udzia? dziewczyny 14-letnie, jednak jednocze?nie b?d? mog?y gra? tylko dwie zawodniczki w tym wieku.

Polska na turniejach mi?dzynarodowych

W trakcie zebrania zaproponowane zosta?y zmiany w sztabie szkoleniowym softballowych reprezentacji Polski. W sezonie 2011 g?ównym trenerem Reprezentacji Polski Seniorek zostanie Christopher Sweeney, szkoleniowiec warszawskich Diamonds. Dotychczasowy trener kadry seniorek, Piotr Romanowicz (UKS Softball Wroc?aw), obejmie natomiast funkcj? selekcjonera Reprezentacji Polski kadetek.

Poruszona zosta?a tak?e kwestia dru?yn, które startowa? b?d? w klubowych turniejach europejskich. Delfiny Brzeg - zwyci??czynie Pucharu Polski w softballu - jako pierwsza polska dru?yna maj? prawo do startu w Pucharze Europy gr. B (European Cup Winners Cup Women, pool B), natomiast Mistrzynie Polski - MKS Szóstka Brzeg - po raz czwarty wyst?pi? w "Lidze Mistrzów" gr. B (European Cup Women, pool B).

Liga kadetek

Nowo?ci? w sezonie 2011 b?dzie liga kadetek. Swoj? ch?? udzia?u w tych rozgrywkach zg?osi?y UKS Softball Wroc?aw, UKS Caper K?dzierzyn-Ko?le, TSB Demony Miejska Górka, BUKS Gepardy ?ory i MKS Szóstka Brzeg. Równie? dru?yna MKS Stal BiS Kutno zg?asza?a wcze?niej gotowo?? do udzia?u w lidze kadetek, na spotkaniu nie by?o jednak obecnych przedstawicieli klubu, którzy mogliby oficjalnie potwierdzi? przy??czenie si? do tych rozgrywek.

Liga kadetek ma by? rozgrywana na wzór odpowiednika z Czech: rozegranych ma zosta? pi?? turniejów, do których b?dzie móg? przyst?pi? ka?da dru?yna, która zg?osi?a si? do rozgrywek. Punkty z turnieju zdobywane s? w zale?no?ci od wywalczonego miejsca, a ich ostateczna suma zadecyduje, które zespo?y wezm? udzia? w turnieju fina?owym - w Finale Mistrzostw Polski Kadetek w softballu.

W zg?oszonych dru?ynach poza kadetkami b?d? mog?y gra? równie? m?odziczki.

Terminarz turniejów mistrzowskich

Mistrzostwa Polski M?odziczek - 24-25.09.2011 [Brzeg]
Mistrzostwa Polski Kadetek (turniej fina?owy ligi kadetek) - 15-16.10.2011 [Wroc?aw]
Mistrzostwa Polski Juniorek - 17-18.09.2011 [pierwsze?stwo do organizacji turnieju ma Stal Kutno]
Puchar Polski w Softballu Kobiet - 8-9.10.2011 [Brzeg]

Inne postanowienia

Poza wy?ej wymienionymi ustaleniami na spotkaniu poruszonych zosta?o kilka innych kwestii. Jedn? z nich by?o utworzenie tzw. "Regulaminu kadrowicza" - zbioru zasad, praw i obowi?zków, jakim podlegaliby zawodnicy powo?ywani do dru?yn narodowych. Przedstawiciele Zarz?du PZBall poinformowali, i? taki kodeks zostanie utworzony do ko?ca lutego 2011 r.

Poruszona zosta?a tak?e kwestia kar za opuszczanie turniejów przed ich zako?czeniem. Cho? nie by?o ?adnych wi???cych deklaracji, w trakcie dyskusji uzgodnione zosta?o, i? sankcje takie powinny zosta? wprowadzone na turniejach mistrzowskich.

Warto wspomnie? tak?e, i? na pocz?tku spotkania przedstawione zosta?y plakaty, na których w prosty sposób przedstawione zosta?y zasady gry w baseball/softball.  Ka?dy klub otrzyma cz??? tych plakatów, by w ramach promocji dyscyplin rozprowadzi? je w swojej okolicy. ??czna ilo?? plakatów - 8000. Projekt zosta? sfinansowany ze ?rodków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.