Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Zasady

Podstawy:

 • Celem gry w baseball jest zwyci?stwo poprzez zdobycie wi?kszej ilo?ci punktów (obiegów) od przeciwnej dru?yny.
 • Ka?dy mecz trwa w zale?no?ci od kategorii wiekowej sze?? lub dziewi?? rund (ang. innings), ka?da runda ma dwie po?owy.
 • Jedna dru?yna odbija i stara si? zdoby? punkty (znajduje si? w ataku - pot. "na pa?ce") w pierwszej po?owie rundy, podczas gdy druga broni si? w boisku - stara si? zrobi? auty (ang. out) i nie dopu?ci? do zdobycia punktów, w drugiej cz??ci rundy dru?yny zamieniaj? si? rolami.
 • Dru?yna atakuj?ca kontynuuje swoj? gr?, dopóki nie zostanie wyautowanych jej trzech zawodników.
 • Jedna pe?na runda (inning) ko?czy si?, gdy obie dru?yny by?y w obronie i ataku.

Boisko:

 • Poza terenem pola wewn?trznego znajduje si? bardziej trawiasty obszar zwany zapolem (ang. outfield). Z ty?u zapole jest ogrodzone siatk?, która wyznacza teren ko?cz?cy boisko.

 • Pole wewn?trzne i zapole wyznaczaj? razem teren b?d?cy polem gry, a pa?karze, którzy odbijaj? pi?k? w ten obszar, musz? rozpocz?? swój bieg po bazach i d??y? do tego, aby zdoby? punkt.

 • Linie narysowane od bazy domowej do siatki ograniczaj?cej boisko na zapolu, przechodz?ce przez pierwsz? i trzeci? baz?, oddzielaj? obszar gry od terenu faulbolowego.
 • Je?li pa?karz odbije pi?k? poza obszar gry, wówczas nie mo?e biec do pierwszej bazy, gdy? pi?ka wysz?a na obszar faul.

Pozycje na boisku:

 • Ka?da dru?yna potrzebuje do gry 9 zawodników, tak jak jest 9 pozycji na boisku.
 • Ka?da baza ma jednego zawodnika - pierwszobazowy, drugobazowy i trzeciobazowy, jest równie? zawodnik, który stoi mi?dzy drug? a trzeci? baz?, zwany ??cznikiem. Wszyscy oni s? zawodnikami wewn?trzpolowymi.
 • Jest równie? trzech zawodników stoj?cych na zapolu: lewopolowy, ?rodkowopolowy i prawopolowy. Zwani s? zapolowymi.
 • Najwa?niejsi dwaj zawodnicy to: miotacz i ?apacz. Miotacz stoi na górce miotacza, znajduj?cej si? po?rodku pola wewn?trznego, podczas gdy ?apacz kuca za baz? domow?.

Sprz?t:

 • Ka?dy zawodnik u?ywa r?kawicy, która pomaga chwyta? pi?k?. R?kawica jest noszona na r?ce, któr? zawodnik nie rzuca, i to pozwala na natychmiastowe wyrzucenie pi?ki po wychwyceniu jej.
 • Zawodnicy polowi nosz? ró?ne r?kawice w zale?no?ci od pozycji, na której graj?. S? trzy g?ówne typy r?kawic baseballowych: r?kawice polowe, r?kawica pierwszorazowego i r?kawica ?apacza.

 • ?apacz nosi ochronny sprz?t, w sk?ad którego zalicza si?: ochraniacz na klatk? piersiow?, nakolanniki chroni?ce nogi, kask i mask?.

 • Pa?karz zawsze nosi chroni?cy go kask i u?ywa drewnianej b?d? aluminiowej pa?ki do odbijania pi?ki.

Pa?karz i miotacz:

 • Ka?dy z zawodników dru?yny idzie odbija? w takiej kolejno?ci, o jakiej zdecydowa? trener na pocz?tku meczu.
 • Kiedy zawodnik jest "na pa?ce", wchodzi na stanowisko pa?karza (ang. batter's box), znajduj?ce si? obok bazy domowej, i ustawia si? bokiem do miotacza.
 • Kiedy zawodnicy s? gotowi, miotacz narzuca pa?karzowi pi?k?.
 • Zadaniem pa?karza jest dosta? si? na baz?.
 • Zadaniem miotacza jest wyeliminowanie pa?karza z gry.

Bol i strajk:

 • Strajk (ang. strike) jest wtedy, gdy pa?karz machnie i nie trafi w pi?k? lub nie machnie, a pi?ka b?dzie dobrze narzucona, czyli przejdzie przez stref? strajków (ang. strike zone).
 • Strajk jest równie? wtedy, gdy pa?karz odbije narzucon? pi?k? na teren faulbolowy, ta sytuacja nazywa si? faulbolem (ang. foul ball). Je?li pa?karz ma na swoim koncie ju? 2 strajki, ta zasada nie obowi?zuje.
 • Bol (ang. ball) w przeciwie?stwie do strajka jest narzutem, który nie przechodzi przez stref? strajków i pa?karz zdecyduje nie macha?.
 • Strefa strajków jest powierzchni? ograniczon? na szeroko?? bazy domowej i znajduj?c? si? na wysoko?ci pomi?dzy klatk? piersiow? (do?ami pachowymi) a kolanami pa?karza.
 • Aby zrobi? strajkaut (ang. strikeout), czyli wyeliminowa? pa?karza, miotacz musi narzuci? trzy strajki przed narzuceniem czterech boli.
 • Pa?karzowi nie jest przyznawany strajkaut, je?li po dwóch strajkach odbije na teren faulbolowy.
 • Je?li pa?karz dostanie czwarty bol, zanim otrzyma trzy strajki, to automatycznie dostaje baz? za darmo (zajmuje miejsce na pierwszej bazie).

Zdobywanie bazy:

 • Zadaniem pa?karza jest zdoby? baz?, s? dwie mo?liwo?ci:
 • Pa?karz idzie za darmo na baz? po rzuceniu przez miotacza czterech boli.
 • Pa?karz odbija pi?k? na teren boiska i stara si? dobiec do bazy, zanim zawodnik obrony poda tam pi?k?. Je?eli odbita pi?ka zosta?a z?apana przez obro?c?, zanim dotkn??a ziemi, pa?karz jest wyeliminowany i nie mo?e zdoby? bazy (tzw. aut z powietrza).

Rodzaje hitów (uderze?):

 • Uderzenie pozwalaj?ce pa?karzowi dosta? si? na pierwsz? baz? nazywane jest singlem (ang. single), na drug? baz? - dablem (ang. double), na trzeci? - triplem (ang. triple).
 • Czasami pa?karz obiegnie po wybiciu wszystkie bazy i dobiegnie do bazy domowej - nazywamy to home runem (ang. home run).
 • Najcz??ciej home run zdobywany jest wtedy, gdy pa?karz odbije pi?k? poza ogrodzenie w terenie boiska. Jest to jedna z najbardziej emocjonuj?cych chwil podczas meczu baseballowego.
 • Najlepszym uderzeniem podczas meczu baseballowego jest wybicie przez pa?karza home runa, gdy na wszystkich trzech bazach stoj? zawodnicy ataku - to nazywamy grand slamem (ang. grand slam), zaliczane s? wówczas wszystkie cztery punkty z jednego wybicia.

Biegacze i zdobywanie punktów:

 • Je?li pa?karz dostaje si? na baz?, jest nazywany biegaczem.
 • Na bazie mo?e przebywa? tylko jeden biegacz. Biegacze biegn? w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i nie mog? si? wyprzedza?.
 • Zazwyczaj biegacze mog? porusza? si? wtedy, gdy pa?karz wybije pi?k? lub dostanie baz? za darmo.
 • Biegacz mo?e próbowa? zdoby? nast?pn? baz? bez udzia?u pa?karza, wykonuj?c tzw. kradzie? bazy.
 • Je?eli biegacz zdob?dzie wszystkie trzy bazy i bezpiecznie dotrze do bazy domowej, zaliczany jest punkt.

Autowanie biegaczy:

 • Obrona ma dwie podstawowe mo?liwo?ci eliminowania biegaczy:
 • Aut z wymuszenia - biegacz na pierwszej bazie zmuszony jest do biegu na nast?pn? baz?, gdy pa?karz odbije pi?k? w teren boiska, poniewa? musi zrobi? miejsce pa?karzowi. Biegacz jest równie? zmuszony do biegu z drugiej lub trzeciej bazy (po wybiciu pi?ki), gdy wszystkie bazy za nim s? zaj?te przez biegaczy - wszyscy biegacze musz? si? przesun??, aby zrobi? miejsce kolejnemu graczowi. Je?eli biegacz jest zmuszony do biegu na nast?pn? baz?, a pi?ka odbita w teren boiska znajdzie si? na niej szybciej (zawodnik obrony trzymaj?cy pi?k? dotknie tej bazy), to biegacz jest automatycznie wyautowany.
 • Aut przez dotkni?cie - biegacz nie jest zmuszony do biegu do nast?pnej bazy, kiedy jedna z baz za nim jest pusta. W tym przypadku zawodnik obrony musi go wyautowa? przez dotkni?cie. Podczas meczu mo?na wyautowa? ka?dego biegacza, który nie dotyka bazy. Obro?ca autuje biegacza poprzez proste dotkni?cie go pi?k? w r?kawicy lub w r?ce.

?ród?o: www.grabarze.pl

 

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.