Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


1:1 w Kutnie (Diament @ Piraci, 24.09.2011) PDF
czwartek, 29 września 2011 10:29

W swoich ostatnich w tym sezonie meczach ligowych Diament Pi?a polepszy? wynik o jedn? wygran? i sko?czy? rozgrywki z bilansem 6 zwyci?stw i 6 pora?ek. Jego przeciwnik, Piraci W?adys?awowo, boryka si? z niedosytem po sobotnich starciach i nie odk?ada jeszcze sprz?tu.

W otwieraj?cym spotkanie meczu pierwsze dwa obiegi Piratów wywalczy? Jaros?aw Or?owski, na pocz?tek odbijaj?c dabla, a w trzeciej rundzie wysy?aj?c pi?k? poza boisko (solowy home run). Diament równie? nie pró?nowa? i w czwart? rund? wszed? z jednopunktow? przewag?, wypracowan? przy dwóch autach w wyniku nieudanego pickoffu i nast?puj?cego po nim niekontrolowanego narzutu. Tu jednak spotka? si? z barier? w postaci trzech strikeoutów, a w dolnej turze Piraci skorzystali z b??dów defensywnych, by uzyska? remis. Stan 3:3 utrzyma? si? przez nast?pn? rund?, podczas której po obu stronach do odbijania wysz?o tylko po trzech pa?karzy.

Szósta runda przynios?a Diamentowi szybki punkt, Piraci jednak zwi?kszyli swój rachunek o 3 okr??enia (dwa z nich zosta?y zdobyte w wyniku b??dów obrony) i z dwupunktow? przewag? powitali ostatni? rund?. Jej górna po?owa zacz??a si? od wype?nienia baz – umo?liwi? to pilanom hit i dwa uderzenia narzutem. Zmiana miotacza nie zapobieg?a stratom: b??dy pierwszobazowego po odbiciu kolejnego pa?karza doprowadzi?y do zej?cia w jednej akcji czterech obiegów. Wytr?ceni z równowagi Piraci nie poradzili sobie w dolnej turze z narzutami Adriana Dobosza i mecz zako?czy? si? zwyci?stwem Diamentu.

Drugi mecz dru?yna z W?adys?awowa rozpocz??a zdeterminowana – przez cztery rundy ?adnemu zawodnikowi Diamentu nie uda?o si? wyj?? poza pierwsz? baz?. Pierwszy obieg Piratów, podobnie jak w poprzednim meczu, zosta? zdobyty w pierwszej rundzie ju? przy drugim pa?karzu. Towarzysz?cy temu b??d na pierwszej bazie otworzy? szanse równie? na drugie okr??enie. W nast?pnej turze defensywnej obrona Diamentu czujnie pilnowa?a trzeciej bazy, zatrzymuj?c przed ni? dwóch kolejnych biegaczy, lecz w trzeciej rundzie Piraci wypracowali kolejne dwa obiegi.

Pierwszy punkt pojawi? si? na koncie Diamentu w pi?tej rundzie po singlu Patryka Równego (wcze?niejszy biegacz próbowa? wykorzysta? dziki narzut, ale przegra? starcie na bazie domowej). Po zmianie ról na boisku Piraci do?o?yli do swojego rachunku jeszcze dwa obiegi, otwieraj?c tur? triplem Kamila Trepczyka. Pi?ciopunktowa przewaga zosta?a zmniejszona, gdy w siódmej rundzie dobrze wymierzony w ogrodzenie dabel Mateusza Roszaka pozwoli? biegaczowi Diamentu na domkni?cie okr??enia. By?a to jednak ostatnia zdobycz w meczu.


1 MECZ:

UKS Diament Pi?a
Micha? Mrozi?ski 1B, Adam D?brówka SS, Piotr Gryczka C, Adrian Dobosz P, Daniel Gruszczy?ski LF, Mi?osz Wi?niewski 2B, Patryk Równy RF (Szymon Kozik RF), Mateusz Roszak 3B, Marcin Morawski CF
Trener: Maciej G?ówczewski

SportowePomorze.pl Piraci W?adys?awowo
Jaros?aw Or?owski 2B, Witold Baranowski SS/P, Arkadiusz ?ukomski CF, Wojciech Pob?ocki RF, Grzegorz Bia?as DH, Adam Kolasa C, Kamil Trepczyk 3B, Jakub Osi?ski 1B, Arkadiusz Michlewski LF (?ukasz Trepczyk PH), Damian Koza P/SS
Trener: Grzegorz Bia?as

S?dziowie: Waldemar Góralski (g?ówny), Krzysztof Bielecki (liniowy)
S?dzia techniczny: Sylwia Rzedzicka


2 MECZ:

UKS Diament Pi?a
Micha? Mrozi?ski 1B, Adam D?brówka RF, Piotr Gryczka C, Adrian Dobosz SS, Daniel Gruszczy?ski LF, Mi?osz Wi?niewski 2B, Szymon Kozik 3B, Mateusz Roszak P, Marcin Morawski CF (Patryk Równy CF)
Trener: Maciej G?ówczewski

SportowePomorze.pl Piraci W?adys?awowo
Kamil Trepczyk SS, Adam Kolasa C, Jaros?aw Or?owski 2B/3B, Wojciech Pob?ocki RF (Jakub Ko?odziejczyk RF), ?ukasz Trepczyk LF, Arkadiusz ?ukomski CF, Witold Baranowski P, Damian Koza 3B (Rafa? Ko?odziejczyk 2B), Jakub Osi?ski 1B
Trener: Grzegorz Bia?as

S?dziowie: Krzysztof Bielecki (g?ówny), Waldemar Góralski (liniowy)
S?dzia techniczny: Sylwia Rzedzicka


O tym, komu przypadnie tytu? Mistrza II Ligi, rozstrzygnie ko?cz?cy tegoroczne drugoligowe rozgrywki dwumecz Comets –  Piraci. Obie dru?yny maj? po osiem wygranych, a wynik ich poprzedniego dwumeczu nie stawia ?adnej z nich na korzystniejszej pozycji: obie wygra?y po jednym meczu, trac?c przy tym tyle samo obiegów (13:13). Sobotnia przegrana udaremni?a Piratom uzyskanie przewagi, zatem w finale ligi zapowiada si? zawzi?ta walka.

 

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#26 relacjawukb #3 2011-10-07 14:46
http://www.debyosielsko.pl/aktualnosci-szczegoly.php?Bye-bye-finale.-108
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#25 .Noona 2011-10-06 12:25
Player, a po co relacje, skoro i tak nie odpowiadaj?? :>
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#24 jestpl 2011-10-06 11:22
relacja jest na stornie Wroc?awia
www.baseballwroclaw.pl
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#23 RelacjaPlayer 2011-10-06 10:56
Mmmm...nie ma ?adnej relacji z drugiego meczu Kutno-Wroc?aw, Warszawa-Osielsko
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#22 spokospoko 2011-10-05 08:51
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.