Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Zmiana lidera (Diament @ Comets, 21.05.2011) PDF
środa, 25 maja 2011 11:36

 

Na boisku w Czernikowie gospodarze spotkania, Comets, zgarn?li zwyci?stwo w obu meczach, zdominowuj?c pierwszy z nich. Diament zmobilizowa? si? w drugim, ale Komety ?ciga?y przeciwnika do ostatniej rundy, w której przy dwóch autach dozbiera?y potrzebne do wygranej obiegi.

Pierwszy mecz nie u?o?y? si? po my?li Diamentu. Dru?yna z Pi?y w dwóch pierwszych rundach zdoby?a po jednym obiegu, ale w ci?gu nast?pnych trzech zdo?a?a wprowadzi? na bazy tylko dwóch biegaczy, z których ?aden nie dotar? do bazy domowej. Komety tymczasem zwi?ksza?y swój rachunek podczas ka?dego wyst?pu w ataku. Do trzech obiegów zdobytych w pierwszej rundzie do?o?y?y czwarty, gdy przy zaj?tej trójce miotacz, maj?cy ju? za sob? dwa strikeouty, wykona? nieprzepisowy ruch (balk). W nast?pnej rundzie mazowszanie nabrali impetu – singiel Micha?a Sadowskiego wybity przy obstawionych bazach pozwoli? na dotarcie do domu dwóm biegaczom, a nast?pni dwaj dotarli tam po odbiciu Roberta Sadowskiego. Po kolejnym hicie zdobyty zosta? pi?ty w tej turze punkt, a szósty biegacz skorzysta? z nieudanej próby powstrzymania kradzie?y i równie? zako?czy? okr??enie.

W czwartej rundzie dru?yna Roberta Szwajkowskiego ponownie wykona?a sze?? okr??e? – zdobycie trzech z nich umo?liwi?y niecelne podania miotacza na pierwsz? baz?. Z ko?cem tej rundy Komety mia?y na swoim koncie 16 obiegów i ich przewaga nad przeciwnikiem wynosi?a 14 punktów. Po rozegraniu kolejnej, bezpunktowej tury (atak Diamentu) mecz zosta? zako?czony. Decyzja ta budzi w?tpliwo?ci – zgodnie z przepisami do zako?czenia meczu w pi?tej rundzie wymagana jest przewaga 20 obiegów.

Do drugiego meczu Diament przyst?pi? z wi?ksz? energi?. Od razu w pierwszej turze – w wyniku licznych b??dów obrony (6, do tego przepuszczony narzut oraz balk) – uda?o mu si? zgromadzi? sze?? obiegów. Gospodarze odzyskali jeden w dolnej turze. W nast?pnej rundzie ?aden z biegaczy (po obu stronach) nie dotar? do trzeciej bazy. Trzecia runda by?a korzystna dla mazowszan: miotacz Komet wykona? trzy nast?puj?ce po sobie strikeouty, a po przej?ciu do ofensywy konto gospodarzy wzbogaci?o si? o dwa punkty uzyskane z powodu b??dów obrony przy ?apaniu odbitych pi?ek. W nast?pnej rundzie Komety do?o?y?y kolejne trzy obiegi, gdy Mateusz Pniewski przy obstawionych bazach wys?a? pi?k? na lewe zapole. Sam jednak zosta? podczas tej akcji wyautowany (zszed? ze ?cie?ki, próbuj?c unikn?? kontaktu z ??cznikiem).

Remis 6-6 zosta? po zmianie ról prze?amany przez Diament, który zdoby? trzy obiegi dzi?ki triplowi Szymona Kozika oraz b??dowi zapolowego. Kolejne o?ywienie na boisku nast?pi?o w dolnej turze szóstej rundy – Komety ponownie wyrówna?y. Ostatni? tur? w ataku pilanie po?wi?cili na odbudowywanie przewagi: seria hitów i dwa nieudane powstrzymywania biegaczy pozwoli?y go?ciom na zwi?kszenie rachunku o 4 obiegi. Ten, wydawa?oby si?, bezpieczny zapas zosta? jednak zmarnowany po przej?ciu do obrony. Bazy darmo i przepuszczone pi?ki doprawione dwoma hitami umo?liwi?y Kometom dogonienie przeciwnika, a nieudany pickoff na trójce przyniós? w efekcie ko?cz?cy mecz obieg.1 MECZ:

UKS Diament Pi?a

Micha? Mrozi?ski 1B, Szymon Kozik CF, Piotr Gryczka C, Adrian Dobosz P, Mi?osz Wi?niewski 2B, Daniel Gruszczy?ski LF (Damian Bie?kowski LF), Marcin D?browa SS, Mariusz Roszak 3B, Gracjan Marcinkowski RF (Ricardo Santos RF)
Trener: Maciej G?ówczewski

UKS Comets Mazowsze

Jakub Puk?acki SS, Waldemar Popielarski C, Mateusz Pniewski P, Mariusz Blonkowski 1B, Pawe? Sadowski LF (Witold Mierzwicki LF), Robert Szwajkowski 3B, Micha? Sadowski CF, Miko?aj Kwieci?ski RF (Paulina Micha?kiewicz RF), Robert Sadowski 2B
Trener: Robert Szwajkowski

S?dziowie: ?ukasz Snopek (g?ówny), Jakub Jendryczka (liniowy)
S?dzia techniczny: Adrian Kowalek

2 MECZ:

UKS Diament Pi?a

Micha? Mrozi?ski 1B, Szymon Kozik 3B/P, Piotr Gryczka C, Adrian Dobosz SS, Marcin D?browa CF, Mi?osz Wi?niewski 2B, Mateusz Roszak P/3B, Daniel Gruszczy?ski LF (Gracjan Marcinkowski LF), Damian Bie?kowski RF (Ricardo Santos RF)
Trener: Maciej G?ówczewski

UKS Comets Mazowsze

Jakub Puk?acki SS, Waldemar Popielarski C, Mateusz Pniewski 1B, Mariusz Blonkowski P, Witold Mierzwicki LF (Pawe? Sadowski LF), Robert Szwajkowski 3B, Micha? Sadowski CF (Miko?aj Kwieci?ski CF), Paulina Micha?kiewicz RF (Justyna Krasi?ska RF), Robert Sadowski 2B
Trener: Robert Szwajkowski

S?dziowie: Jakub Jendryczka (g?ówny), ?ukasz Snopek (liniowy)
S?dzia techniczny: Adrian Kowalek

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#1 BRAWOkibic 2011-05-25 12:10
Brawo Komety
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.