Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu

ï»ż
Pewne zwyci?stwa Stali II (Stal II Kutno @ Pasikoniki Warszawa) PDF
czwartek, 24 czerwca 2010 02:00

W sobotnich meczach na stadionie im. Stana Musiala w Kutnie dwukrotnie zwyci??y?a Stal II, pe?ni?ca tego dnia rol? Go?ci. Wygrane zawodników Marcina Smakowskiego nie wp?yn??y na uk?ad tabeli II Ligi, umocni?y jednak kutnian na pozycji lidera II Ligi.

Zwyci?skie RBI w pierwszym meczu pad?o ju? na samym jego pocz?tku, gdy po singlu Jakuba Nadolskiego dwóch biegaczy Kutna dotar?o do bazy domowej. Sacrifice fly kolejnego przy pa?ce Jakuba Kasicy zwi?kszy? ich prowadzenie do trzech punktów. Gospodarze meczu - Pasikoniki - odpowiedzia?y jednym obiegiem, którego zdobycie umo?liwi? hit za jedn? baz? Mariusza Gawrylaka. Po b??dach w obronie Pasikoników oraz po hitach Mateusza Wasielewskiego i Jakuba Kasicy w po?owie drugiej rundy Stal prowadzi?a ju? 8:0. Po zmianie stron warszawiacy ponownie zdobyli jeden obieg, tym razem asystowa? Tomasz R?belski. Do ko?ca meczu nie uda?o im si? jednak zwi?kszy? swojego dorobku. Co wi?cej, tylko Danielowi Koszewskiemu uda?o si? pokona? miotaj?cego Jakuba Nadolskiego, w siódmej turze jako jedyny od pocz?tku trzeciej dosta? si? na baz?.

W tym czasie "zaplecze" ekstraligowej Stali do?o?y?o do wyniku jeszcze siedem obiegów. Zdobycie czterech z nich umo?liwi?y b??dy w obronie Pasikoników, trzy by?y wynikiem odbi? pa?karzy Stali. Mecz zako?czy? si? wygran? Stali II 15:2.

Po wysokiej przegranej Gospodarze zdecydowanie lepiej rozpocz?li drugi mecz. Po bezb??dnej grze w obronie obj?li oni prowadzenie w pierwszej turze, gdy po hicie Paw?a Zawadzkiego poprzedzaj?cy go w lineupie biegacz dotar? do bazy domowej. W drugiej rundzie Go?cie byli bliscy wyrównania - po odbiciu tripla Mateusz Nowicki kontynuowa? bieg w kierunku bazy domowej, jednak dobre podanie graj?cego na prawym zapolu Mariusza Gawrylaka pozwoli?o Pasikonikom na utrzymanie przewagi. Nie uda?o im si? to jednak w nast?pnej turze, wyrównuj?cy obieg skrad? Jakub Wojtczak, a Jakub Nadolski, odbijaj?c singla, zdoby? zwyci?skie RBI.

Utraconego prowadzenia Pasikoniki nie zdo?a?y ju? odzyska?, fiaskiem sko?czy?y si? tak?e próby zmniejszenia przewagi, cho? zespó? Adriana Szydlika dwukrotnie awansowa? do trzeciej bazy. Wyrównany wynik (2:1) zmieni? si? natomiast ju? w trzeciej turze - dabel Jakuba Wojtczaka (2 RBI), single Kacpra Kami?skiego i Mateusza Nowickiego (po jednym RBI) oraz s?absza defensywna gra warszawiaków pozwoli?y zawodnikom Stali II na zwi?kszenie przewagi na 9:1. W szóstej turze do?o?yli oni jeszcze trzy punkty, dzi?ki czemu osi?gn?li ponad dziesi?ciopunktow? przewag?. Pasikoniki by?y bliskie gry w siedmiu turach, nie zdo?a?y jednak wykorzysta? zaj?tej drugiej i trzeciej bazy - mecz zako?czy? miotacz kutnian, zak?adaj?c przeciwnikowi kaczk?.

SK?ADY DRU?YN

1 MECZ:

MKS Stal BiS Kutno

Jakub Wojtczak 2B, Mateusz Wasielewski SS, Jakub Nadolski P, Jakub Kasica 1B, Kacper Kami?ski CF, Mateusz Nowicki RF (Wiktor Szyma?ski RF), B?a?ej Matusiak 3B, Micha? Partyka C, Damian Tuzikowski LF (Cezary Miklas LF)
Trener: Marcin Smakowski

KBS Pasikoniki Warszawa

Pawe? Zawadzki CF, ?ukasz Ludwicki 2B, Adrian Szydlik C, Mariusz Gawrylak P (Micha? Rysiawa P), Adam Tomasik 1B, Jakub Makowski RF (Daniel Koszewski RF), Tomasz Durko 3B, Mariusz Nowak LF, Tomasz R?belski SS
Trener: Adrian Szydlik

S?dziowie: Przemys?aw Kubicki (g?ówny), Bart?omiej Ma?kowski (liniowy)
Zapisowa: Ma?gorzata Zakrzewska

2 MECZ:

MKS Stal BiS Kutno

Jakub Wojtczak 2B, Mateusz Wasielewski LF/P, Jakub Nadolski SS, Jakub Kasica 1B, Kacper Kami?ski CF, Mateusz Nowicki RF, B?a?ej Matusiak 3B, Artur Wojtczak P (Cezary Miklas LF), Bartosz Rudnicki C
Trener: Marcin Smakowski

KBS Pasikoniki Warszawa

Daniel Koszewski 2B, Pawe? Zawadzki CF, Adrian Szydlik C, Tomasz R?belski P/SS, Adam Tomasik 1B, Mariusz Gawrylak RF, Mariusz Nowak LF, Tomasz Durko 3B, ?ukasz Ludwicki SS/P
Trener: Adrian Szydlik

S?dziowie: Bart?omiej Ma?kowski (g?ówny), Przemys?aw Kubicki (liniowy)
Zapisowa: Ma?gorzata Zakrzewska

Zdj?cie: Piotr Miko?ajczyk

  PokaĆŒ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
OdƛwieĆŒ

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.