Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu

ï»ż
Dwie wygrane Stali (Comets @ Stal, 12.06.2010) PDF
ƛroda, 16 czerwca 2010 02:00

W czasie gdy ich starsi koledzy rozgrywali wa?ne mecze w Miejskiej Górce, "zaplecze" zdobywców Pucharu Polski 2009, MKS Stal BiS II Kutno, podejmowa?o na w?asnym terenie Comets Mazowsze. Miesi?c wcze?niej rywalizacja tych zespo?ów zako?czy?a si? podzia?em punktów, tym razem jednak m?oda Stal zwyci??y?a w obu meczach.

Pewne prowadzenie od pocz?tku obj?li Gospodarze. Po szybkich trzech autach - jedynie Maciej Wojtulski odbi? hita, trzem jego kolegom miotaj?cy dla Stali Artur Wojtczak za?o?y? po kaczce - kutnianie zdobyli cztery obiegi. Pierwsze dwa by?y nast?pstwem b??dów Komet, przy zdobyciu kolejnych dwóch natomiast asystowa? Mateusz Nowicki, który odbi? double'a. Comets zrewan?owali si? po zmianie ról, singiel Roberta Sadowskiego pozwoli? im na uzyskanie pierwszego punktu. Nast?pny pa?karz odbi? fly'a w kierunku ??cznika, rutynowy aut powstrzyma? dalszy atak Go?ci.

W trakcie kolejnych dwóch pó?tur dobrze spisywali si? miotacze obu zespo?ów, pozwalaj?c jedynie jednemu pa?karzowi awansowa? na baz? (cho? w przypadku Komet biegacz dotar? na pierwsz? baz? z powodu b??du obro?cy). Wyrównan? gr? zako?czyli Gospodarze - w dograniu trzeciej rundy Kacper Kami?ski (skrót z po?wi?ceniem) oraz Mateusz Nowicki (hit, RBI) wypracowali pi?ty obieg Stali. Kolejna ods?ona ponownie nie przynios?a zmian na tablicy stadionu im. Stana Musiala, chocia? po b??dzie miotacza Komety zaj??y ju? drug? i trzeci? baz?. Przewag? kutnian na 5:2 zmniejszy? dopiero w pi?tej turze Robert Szwajkowski (hit za jedn? baz?). Po zmianie ról Gospodarzom nie uda?o si? oddali? od przeciwników - tylko jeden pa?karz awansowa? na "jedynk?" - po bazie darmo. Podobnie by?o w nast?pnej turze - i to po obu stronach. Ostatnie szanse na zmian? rezultatu meczu zawodnicy Stali pogrzebali, nie pozwalaj?c ?adnemu z pa?karzy z Mazowsza na awans cho?by na pierwsz? baz? - mecz zako?czony zosta? bez dogrywania siódmej rundy.

Kolejne spotkanie, co dobrze wida? w ko?cowym wyniku, zdominowali Gospodarze, cho? pierwszy obieg zdoby? dla Komet Jakub Puk?acki, gdy trzeciobazowy pope?ni? b??d przy ?apaniu podania od ?apacza. Wpadka obro?ców Stali nadrobiona zosta?a po chwili, gdy kutnianie wykonali podwójny aut, a po przej?ciu do ofensywy zdobyli pi?? obiegów - przy zdobyciu trzech z nich asystowali B?a?ej Matusiak (hit za jedn? baz?), Kacper Kami?ski (hit za dwie bazy) oraz Mateusz Nowicki (aut na pierwszej bazie). W kolejnej turze podopieczni Marcina Smakowskiego zwi?kszyli swoj? przewag? - po dobrej grze w obronie hity Mateusza Wasielewskiego (singiel) oraz Jakuba Kasicy (triple) pozwoli?y im na do?o?enie kolejnych dwóch obiegów. Zmian? zako?czy? ?apacz mazowszan, Waldemar Popielarski, który po kaczce w por? poda? do trzeciobazowego, wykonuj?c widowiskowy podwójny aut.

Dobre zako?czenie poprzedniej nie wp?yn??o jednak na kolejn? tur?. Go?cie musieli si? zadowoli? si? dotarciem do trzeciej bazy, a po zmianie stron stracili kolejny punkt po przepuszczonym narzucie. W czwartej rundzie natomiast dwójka biegaczy zdo?a?a dotrze? do bazy domowej, dzi?ki czemu wynik zmieni? si? na 3:8 dla Mazowsza. Po b??dzie trzeciobazowego Komet Gospodarze do?o?yli jednak nast?pny punkt.

Ostatnie dwie tury nie przynios?y zmian w wyniku Komet. Jedynie dwójce ich zawodników uda?o si? wej?? na bazy. Dogranie szóstej tury natomiast bardzo dobrze rozegrali ich przeciwnicy. Po b??dzie trzeciobazowego do?o?yli do swojego dorobku dziesi?ty obieg. Nast?pnie zaj?li trzy bazy, po czym Mateusz Nowicki zako?czy? mecz, odbijaj?c triple'a - jego hit umo?liwi? zdobycie trzech obiegów, osi?gni?cie dziesi?ciopunktowej przewagi pozwoli?o wi?c na wcze?niejsze zako?czenie meczu.SK?ADY DRU?YN

1 MECZ:

UKS Comets Mazowsze

Jakub Puk?acki SS, Waldemar Popielarski C, Maciej Wojtulski 1B, Mateusz Pniewski 3B/P,
Robert Szwajkowski CF/3B, Mariusz Blonkowski P/CF, Piotr Blonkowski LF, Paulina Micha?kiewicz RF (Witold Mierzwicki RF), Robert Sadowski 2B
Trener: Robert Szwajkowski

Stal BiS Kutno II

Jakub Wojtczak 2B, Mateusz Wasielewski LF/CF, Artur K?dziora SS, Jakub Kasica 1B, B?a?ej Matusiak 3B, Kacper Kami?ski CF (Mateusz Lubi?ski LF), Mateusz Nowicki RF, Artur Wojtczak P (Jakub Nadolski P), Bartosz Rudnicki C
Trener: Marcin Smakowski

S?dziowie: Krzysztof Bielecki (g?ówny), Przemys?aw Kubicki (liniowy)
Zapisowa: Patrycja Bielecka


2 MECZ:

UKS Comets Mazowsze

Jakub Puk?acki SS, Waldemar Popielarski C, Maciej Wojtulski 1B/P, Mateusz Pniewski P/CF, Piotr Blonkowski LF, Mariusz Blonkowski CF/1B, Robert Szwajkowski 3B, Witold Mierzwicki RF (Paulina Micha?kiewicz RF), Robert Sadowski 2B
Trener: Robert Szwajkowski

Stal Bis Kutno II

Jakub Wojtczak 2B (Cezary Miklas 2B), Mateusz Wasilewski CF, Artur K?dziora SS/P, Jakub Kasica 1B, B?a?ej Matusiak 3B, Kacper Kami?ski P (Jakub Nadolski SS), Mateusz Nowicki RF, Mateusz Lubi?ski LF, Bartosz Rudnicki C
Trener: Marcin Smakowski

S?dziowie: Przemys?aw Kubicki (g?ówny), Krzysztof Bielecki (liniowy)
Zapisowa: Patrycja Bielecka

  PokaĆŒ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
OdƛwieĆŒ

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.