Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu

ï»ż
Drugi lider w Kutnie (Comets @ Stal II, 15.05.2010) PDF
czwartek, 20 maja 2010 02:00

Po ponadmiesi?cznej przerwie ponownie odby?o si? spotkanie w ramach drugiej ligi - Stal II Kutno podejmowa?a na swoim terenie Komety z Mazowsza. Dru?yny podzieli?y si? wygranymi - pierwszy mecz wygrali Gospodarze 9:6, natomiast w nast?pnym meczu Go?cie zrewan?owali si?, pokonuj?c kutnian 8:5. Efektown? gr? popisa? si? Mariusz Blonkowski z Mazowsza, który w obu spotkaniach wybi? pi?k? poza boisko. Liderem 2 Ligi pozostaje Stal II Kutno.

Chocia? Komety przy jednym aucie zaj??y drug? i trzeci? baz?, nie uda?o im si? wypracowa? obiegów w pierwszej turze. W przeciwie?stwie do nich kutnianie po przej?ciu do ataku zdobyli obiegi. Dwóm z czterech z nich asystowa? Jakub Kasica, który odbi? hita za dwie bazy.

Komety rozpocz??y drug? tur? od home runa Mariusza Blonkowskiego. By? to jednak jedyny obieg w tej rundzie - ?aden z kolejnych pa?karzy Go?ci nie zdo?a? dotrze? do pierwszej bazy. Mocna odpowied? ze strony Gospodarzy mia?a miejsce ju? po zmianie ról. Stal do?o?y?a do swojego dorobku kolejne cztery punkty. Na uwag? zas?uguje po?wi?cenie Kacpra Kami?skiego oraz kolejne RBI Jakuba Kasicy. Tym razem to Go?cie rozpocz?li dobr? kontr?. Trzecia tura rozpocz??a si? seri? trzech hitów za dwie bazy (Jakub Puk?acki, Waldemar Popielarski, Maciej Wojtulski), dzi?ki czemu przewaga Kutna zmniejszy?a si? na 8:3.

Komety od tego momentu poprawi?y tak?e swoj? gr? w obronie. W trakcie trzech kolejnych rund nie straci?y ?adnego obiegu, za ka?dym razem pozwalaj?c jedynie czterem zawodnikom Gospodarzy na wej?cie do batter boksu. Mazowszanie jednocze?nie powoli odrabiali straty - w czwartej i w pi?tej turze zdobyli po jednym punkcie.

W szóstej rundzie to Stal przej??a inicjatyw?. Najpierw nie pozwoli?a przeciwnikom na osi?gni?cie pierwszej bazy, a po przej?ciu do ataku do?o?y?a do wyniku swój ostatni, dziewi?ty obieg, w czym pomóg? im b??d ?apacza Go?ci. Komety nie da?y rady odrobi? strat w siódmej turze, cho? zmniejszy?y przewag? na 9:6. Mecz zako?czy?y dwie kaczki z rz?du.

Drugie spotkanie od pocz?tku opanowali Go?cie. Ju? w pierwszej rundzie zdobyli oni trzy obiegi, które by?y efektem wyborów polowych oraz b??du ?apacza Stali. Gospodarze zaj?li trzy bazy, dobra gra miotacza Komet nie pozwoli?a im jednak na wypracowanie ani jednego punktu. Podczas kolejnych dwóch tur po obu stronach naprzeciw miotacza stawa?o jedynie po trzech pa?karzy. ?apacze obu zespo?ów pomogli swoim dru?ynom, udaremniaj?c po jednej próbie kradzie?y. Sytuacja na tablicy zmieni?a si? w czwartej ods?onie spotkania - przy zaj?tej jednej bazie swojego drugiego home runa wybi? Mariusz Blonkowski. Dwa obiegi zosta?y jednak zniwelowane przez Stal. Pierwszy obieg kutnianie zdobyli po balku, do?o?enie drugiego umo?liwi? Cezary Miklas, odbijaj?c singla.

Komety oddali?y si? od Gospodarzy na 6:3 w nast?pnej turze, gdy defensywa Stali zdecydowa?a si? na wykonanie podwójnego autu. Niecelne podanie ?apacza kutnian w kolejnej rundzie pozwoli?o im na zdobycie siódmego obiegu. Bartosz Rudnicki odpracowa? jednak swój b??d po przej?ciu do ataku - jego skrót umo?liwi? Stali zdobycie kontaktowego, trzeciego obiegu. Po przej?ciu do defensywy ponownie jednak poda? niecelnie, w wyniku czego na tablicy widnia? wynik 8:3.

Przy dwóch autach i drugiej oraz trzeciej bazie zaj?tej, Kacper Kami?ski asystowa? w zdobyciu dwóch obiegów, odbijaj?c hita na prawe zapole. Go?cie nie dopu?cili jednak do dalszych strat, w wyniku czego mecz zako?czy? si? wygran? Komet 8:5.

SK?ADY DRU?YN

1 MECZ:

UKS Comets Mazowsze

Jakub Puk?acki SS, Waldemar Popielarski C, Maciej Wojtulski 1B/P, Mateusz Pniewski P/1B, Robert Szwajkowski 3B (Karol Szyd?owski 3B), Mariusz Blonkowski LF, Micha? Sadowski CF, Tomasz Wnuczy?ski RF, Robert Sadowski 2B
Trener: Robert Szwajkowski

MKS Stal BiS II Kutno

Jakub Wojtczak 2B (Cezary Miklas 2B), Mateusz Wasielewski LF, Artur K?dziora SS/P, Mateusz Nowicki RF, Jakub Nadolski P/CF/SS, Kacper Kami?ski CF/P, Jakub Kasica 1B, Artur Wojtczak 3B (B?azej Matusiak 3B), Bartosz Rudnicki C
Trenerzy: Ramon G. Figueroa, Marcin Smakowski

S?dziowie: Waldemar Góralski (g?ówny), Piotr Cedzy?ski (liniowy)
Zapisowa: Patrycja Bielecka


2 MECZ:

UKS Comets Mazowsze

Jakub Puk?acki SS, Waldemar Popielarski C, Maciej Wojtulski 1B, Mateusz Pniewski 3B, Mariusz Blonkowski P, Karol Szyd?owski CF (Robert Szwajkowski CF), Piotr Blonkowski LF, Paulina Micha?kiewicz RF (Justyna Krasi?ska RF, Witold Mierzwicki RF), Robert Sadowski 2B
Trener: Robert Szwajkowski

MKS Stal BiS II Kutno

Jakub Wojtczak DH (Mateusz Nowicki RF), Mateusz Wasielewski LF (Mateusz ?ubi?ski LF), Artur K?dziora SS/P, B?a?ej Matusiak 3B, Jakub Nadolski RF/SS, Kacper Kami?ski CF, Jakub Kasica 1B, Cezary Miklas 2B, Bartosz Rudnicki C, Artur Wojtczak P
Trenerzy: Ramon G. Figueroa, Marcin Smakowski

S?dziowie: Piotr Cedzy?ski (g?ówny), Waldemar Góralski (liniowy)
Zapisowa: Patrycja Bielecka

Zdj?cie: Piotr Miko?ajczyk
Wi?cej zdj?? w fotorelacji:
http://www.baseball.pl/?page=home&site=fotogallery&id=33#kotwica

  PokaĆŒ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
OdƛwieĆŒ

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.