Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu

ï»ż
Udany debiut Stali II (Stal Kutno @ Pasikoniki Warszawa, 10.04.2010) PDF
wtorek, 13 kwietnia 2010 02:00

W inauguruj?cych rozgrywki II Ligi Baseballu spotkaniach druga dru?yna Stali Kutno dwukrotnie pokona?a warszawskie Pasikoniki. Cho? mecz odby? si? na boisku baseballowym w Kutnie, Gospodarzem by? zespó? ze stolicy. Pierwsze z dwóch spotka? by?o jednocze?nie pierwszym oficjalnym meczem w tym roku - rozpocz??o si? ju? o 10.00.

Zaszczyt oddania pierwszego narzutu w sezonie 2010 przypad? Micha?owi Rysiawie z Pasikoników. Pierwsze dwa obiegi kutnianie zdobyli ju? w drugiej turze. Gospodarze spotkania w odpowiedzi wypracowali jeden punkt, zmniejszaj?c przewag? do 2:1, jednak z dobrego wyniku nie mogli cieszy? si? zbyt d?ugo. Zawodnicy Stali przeprowadzili solidny atak, co w po??czeniu z sze?cioma bazami darmo zaowocowa?o zdobyciem jedenastu punktów. Najbardziej efektywnym odbiciem w tej cz??ci spotkania móg? pochwali? si? Artur K?dziora - jego hit za trzy bazy umo?liwi? zdobycie dwóch obiegów. W dograniu tej zmiany ?ó?to-niebiescy umocnili przewag?, nie pozwalaj?c Pasikonikom na zdobycie ?adnego obiegu.
W nast?pnej turze, po trzech bazach darmo, nast?pi?a zmiana na górce miotacza w warszawskim zespole. ?ukasz Ludwicki nie da? jednak rady zatrzyma? rozp?dzonych kutnian, którzy do?o?yli do swojej puli kolejne osiem obiegów - trzy z nich by?y zas?ug? hita Jakuba Wojtczaka. Po zmianie ról na boisku trener Stali zdecydowa? si? na drug? wymian? miotacza. Narzuty Kacpra Kami?skiego wyra?nie przypad?y do gustu Pasikonikom, którzy zmniejszyli przewag? kutnian o pi?? obiegów - w du?ej mierze przyczynili si? do tego Pawe? Zawadzki (hit za jedn? baz?, 1 RBI) oraz Tomasz Durko (hit za dwie bazy, 2 RBI). Z pewno?ci? poprawi?o to morale dru?yny Adriana Szydlika, nie uchroni?o jednak przed kolejnymi stratami. Pi?ta tura zako?czy?a si? wynikiem 4:2 dla Go?ci. Po kolejnej zmianie, w której ?adnemu z zespo?ów nie uda?o si? ju? wypracowa? obiegu, s?dzia zako?czy? spotkanie w zwi?zku z osi?gni?ciem przez Stal przewagi wy?szej ni? 10-punktowa - wynik ko?cowy to 25:8 dla Kutna.

Drugie spotkanie, które rozpocz??o si? o 13.00, okaza?o si? ju? bardziej wyrównane. W pierwszej turze oba zespo?y zdoby?y po jednym obiegu. W nast?pnej zmianie prowadzenie obj?li warszawiacy - obro?cy Stali po odbiciach w wewn?trzne pole boiska decydowali si? na autowanie na pierwszej bazie, pozwalaj?c Pasikonikom na zdobycie dwóch obiegów. Odpowied? Go?ci by?a mocna - po zmianie ról, dzi?ki dobrym odbiciom, jak i oddanym bazom darmo, zdobyli oni a? osiem punktów. Przewaga zosta?a jednak natychmiast zniwelowana - podobnie, bazy darmo w po??czeniu z dobrymi hitami pozwoli?y dru?ynie z Warszawy na odzyskanie i zwi?kszenie prowadzenia. Kolejna szybka tura nie przynios?a ?adnej z dru?yn dodatkowych obiegów, jednak w pi?tej Stal doprowadzi?a do remisu. Pasikonikom ju? do ko?ca meczu nie uda?o si? wypracowa? obiegu, za to Go?cie zdobyli mocn? przewag? ju? w kolejnej zmianie. W siódmej ods?onie spotkania do?o?yli do wyniku jeszcze jedno oczko, ostatecznie wygrywaj?c 18:12.

Zespó? ds. promocji klubu MKS Stal BiS pragnie podzi?kowa?, w imieniu zawodników i dzia?aczy kutnowskiego klubu, obecnym na meczu kibicom: mimo ?e czasem by?o za zimno, a czasem za mokro i za zimno, atmosfera by?a "gor?ca". Miejscowym pomaga? zw?aszcza aktywny doping grupy kole?anek z softballowych kutnowskich dru?yn. Brawa dla dziewczyn i ich trenerów Piotra Miko?ajczyka i Marcina Durki.

SK?ADY DRU?YN:

1 MECZ:

MKS Stal BiS Kutno II

Wojtczak Jakub 2B, Nadolski Jakub SS/P (D?bowski Szymon CF), Matusiak B?a?ej RF/LF (Miklas Cezary LF), Nowicki Mateusz 1B (Kasica Jakub 1B), K?dziora Artur P/SS, Kami?ski Kacper CF/P, Wojtczak Artur 3B, ?ubi?ski Mateusz LF (Florczak Adrian RF, Szyma?ski Wiktor RF), Rudnicki Bartosz C, Partyka Micha?, Ka?mierczak Krystian
Trener: Smakowski Marcin

KBS Pasikoniki Warszawa

Szydlik Adrian C, Ludwicki ?ukasz 1B/P, Rysiawa Micha? P (Tomasik Adam 1B), R?belski Tomasz SS, Koszewski Daniel 2B, Gawrylak Mariusz LF, Nowak Mariusz RF, Zawadzki Pawe? CF, Durko Tomasz 3B, Bia?ek Sebastian, Makowski Jakub, Mazurek Kamil, Zagrodzki Marek
Trenerzy: Szydlik Adrian, R?belski Tomasz

S?dziowie: Góralski Waldemar (g?ówny), Cedzy?ski Piotr (liniowy)
Zapisowa: Bielecka Patrycja

2 MECZ:

MKS Stal BiS Kutno II

Wojtczak Jakub 2B/P, Nadolski Jakub SS, K?dziora Artur 3B, Matusiak B?a?ej RF, Kasica Jakub 1B (Nowicki Mateusz 1B), Kami?ski Kacper CF, Tuzikowski Damian LF (Miklas Cezary LF/2B), Wojtczak Artur P (?ubi?ski Mateusz LF), Partyka Micha? C (Rudnicki Bartosz C), Ka?mierczak Krystian, Florczak Adrian, D?bowski Szymon
Trener: Smakowski Marcin

KBS Pasikoniki Warszawa

Szydlik Adrian C, R?belski Tomasz P, Durko Tomasz 3B, Tomasik Adam 1B, Makowski Jakub RF (Zagrodzki Marek RF), Bia?ek Sebastian 2B (Koszewski Daniel 2B), Mazurek Kamil SS, Zawadzki Pawe? CF, Nowak Mariusz LF, Ludwicki ?ukasz, Rysiawa Micha?, Gawrylak Mariusz
Trenerzy: Szydlik Adrian, R?belski Tomasz

S?dziowie: Cedzy?ski Piotr (g?ówny), Góralski Waldemar (liniowy)
Zapisowa: Bielecka Patrycja

Zdj?cia: KBS Pasikoniki Warszawa

  PokaĆŒ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
OdƛwieĆŒ

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.