Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Rozstrzygni?cia w II lidze (Piaseczno) PDF
niedziela, 13 września 2009 02:00

W miniony weekend rozegrano turniej w Piasecznie, którego organizatorami by? zespó? WBSC Schaby Warszawa.

Pasikoniki Warszawa - Schaby Warszawa

W pierwszym meczu zmierzy?y si? zespo?y z Warszawy. W dotychczasowych pojedynkach tych zespo?ów Schaby wychodzi?y zwyci?sko dlatego te? zespó? stawiany by? w roli faworyta.

Spotkanie jednak od pocz?tku by?o do?? wyrównane. W pierwszej zmianie Schaby wysz?y na jednopunktowe prowadzenie. W odpowiedzi w drugiej zmianie Pasikoniki zdoby?y dwa punkty. W doko?czeniu drugiego inningu ?wietn? akcj? popisa? si? ?apacz i trzeciobazowy Pasikoników ?api?c w trzech rzutach zbyt daleko stoj?cego od bazy zawodnika Schabów.

W trzeciej zmianie obie dru?yny zdoby?y po punkcie. Dru?yna Schabów w ataku ca?y czas gra?a bardzo agresywnie lecz obrona Pasikoników pozostawa?a czujna. Po nie z?apanej pi?ce przez ?apacza biegacz na trójce próbuj?c kra?? baz? domow? zosta? wyautowany przez miotacza wbiegaj?cego na dom. W czwartej zmianie Schaby wyrówna?y wynik meczu na 3:3.

W pi?tej zmianie po kilku b??dach w obronie oraz kilku ?wietnych uderzeniach, Schaby zdoby?y a? 8 punktów. Przy wyniku 11:3 wydawa?o si? ?e mecz jest ju? rozstrzygni?ty. Zawodnicy Pasikoników wierzyli jednak do ko?ca w wygran? i zacz?li odrabia? straty w 6 zmianie do?o?yli punkt. W siódmej, ostatniej zmianie Pasikoniki do ataku wysz?y bardzo zmotywowane. Ostatecznie uda?o im si? do?o?y? trzy punkty. Mecz zako?czy? trener dru?yny Schabów który wcieli? si? w rol? miotacza i przy dwóch outach za?o?y? tzw kaczk? pi?temu w lineupie zawodnikowi Pasikoników.

Ostatecznie mecz zako?czy? si? wynikiem 11:7 dla Schabów.

Pasikoniki Warszawa - Comets Mazowsze

Ten mecz mia? nieco inny przebieg. Ju? w pierwszym inningu Dru?yna z Mazowsza wysz?a na wysokie prowadzenie (7:1) g?ównie dzi?ki kilku bardzo dobrym hitom za jedn? i dwie bazy. Zmiana zako?czy?a si? po efektownym odbiciu pod samo ogrodzenie. Zawodnik z Mazowsza bliski by? wybiegania Home Runa jednak Pasikoniki zd??y?y dorzuci? pi?k? do ?apacza który wyautowa? gracza z Mazowsza.

Po tej zmianie trener dru?yny z Warszawy postanowi? zmieni? miotacza. Za Tomka R?belskiego na desk? wszed? ?ukasz Ludwicki.

W kolejnych dwóch zmianach Mazowszanie dok?adali po jednym punkcie. W czwartej zmianie pad? remis 2:2. W pi?tej na uwag? w zas?uguje bardzo dobry chwyt pi?ki ?rodkowo-zapolowego Pasikoników który z?apa? w?lizgiem bardzo trudn? pi?k?. W szóstym inningu po kilku bazach darmo oraz agresywnej grze w ataku dru?yny Pasikoników, komety zacz??y pope?nia? b??dy. ?apacz Cometsów dwukrotnie przerzuci? trzeci? baz? co w sumie w ca?ej zmianie da?o pi?? punktów Pasikonikom. W odpowiedzi na to Mazowszanie równie? zdobyli punkty po b??dach ?apacza.

Na siódm?, ostatni? zmian? Comets wysz?o z pi?ciopunktow? przewag?. Zawodnicy z Warszawy kontynuuj?c swoj? coraz lepsz? postaw? w ataku zdobyli kolejne dwa punkty. By?o to jednak za ma?o i ostatecznie mecz zako?czy? si? wynikiem 13:10 dla Comets Mazowsze.

Wyniki:

Schaby 11 : 7 Pasikoniki
Pasikoniki 10 : 13 Comets
Schaby 10 : 8 Comets

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.