Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu

ï»ż
Diament Pi?a rezygnuje z gry PDF
piątek, 11 wrzeƛnia 2009 02:00

W przes?anym wczoraj do PZBall pi?mie Dariusz Wi?niewski, Prezes Zarz?du UKS Diament Pi?a, informuje o wycofaniu swojego klubu z rozgrywek ligowych. Poni?ej przedstawiamy histori? II Ligi w sezonie 2009.

Zanim ruszy? sezon.

Pocz?tkowo do udzia?u w rozgrywkach II Ligi zg?osi?o si? 5 dru?yn - graj?ca w tej grupie czwórka plus UKS Yankees Dzia?dowo. Uczestnictwo klubu z woj. warmi?sko-mazurskiego pozostawa?o jednak pod znakiem zapytania, co mog?o utrudnia? ustalenie systemu rozgrywek II ligi.

Podczas, gdy znane ju? by?y terminarze Ekstra- oraz I Ligi, 8 kwietnia do pi?tki klubów z ostatniej klasy rozgrywek wys?any zosta? komunikat. Poza ostatecznym terminem, do którego dzia?dowska dru?yna mia?a okre?li? si?, czy gra czy te? nie, pismo to zawiera?o równie? sugesti?, aby pozosta?e kluby uzgodni?y terminarz rozgrywek metod? turniejow?. Jednocze?nie zaproponowano nast?puj?cy harmonogram:

- I zjazd, gospodarz KS Pasikoniki, Warszawa lub Kutno, maj 2009 r.
- II zjazd, gospodarz UKS Comets Mazowsze, Osielsko, czerwiec 2009 r.
- III zjazd, gospodarz UKS Diament Pi?a, Osielsko, wrzesie? 2009 r.
- IV zjazd, gospodarz WBSC Warszawa, Warszawa lub Kutno, I po?owa pa?dziernika 2009 r.
- II po?owa pa?dziernika 2009 r. ewentualne bara?e wicemistrza II Ligi z którym? z zespo?ów I Ligi.

Ponadto poproszono kluby o uzgodnienie we w?asnym gronie dok?adnych terminów zjazdów. Mog?oby to by? wyra?n? sugesti?, i? oczekuje si? rozegranie II Ligi metod? turniejow?. W ostatnim punkcie wspomnianego komunikatu zastrze?ono jednak, ?e je?eli s? inne pomys?y na organizacj? rozgrywek, nale?y o tym poinformowa? PZBall.
Drog? telefoniczn? oraz mailow? uzgodniono system czterech turniejów, po sze?? meczów na ka?dym. Na propozycj? t? nie przysta? jedynie Diament Pi?a, który próbowa? przeforsowa? swój projekt rozgrywek.


Nieporozumienia na starcie

W trakcie, gdy Pasikoniki przygotowywa?y ju? pierwszy turniej (którego, w zgodzie z kwietniowym komunikatem, mieli by? Gospodarzami), do PZBall wp?yn??a propozycja alternatywnego systemu rozgrywek w II Lidze.
Sugestia Dariusza Wi?niewskiego z Pi?y obejmowa?a rozegranie meczów w systemie mecz-rewan?, a nast?pnie turnieju play off (miejsca 1-4 oraz 2-3, nast?pnie mecze pomi?dzy parami zwyci?zców i parami przegranych). Nale?y pami?ta? jednak, i? warszawski klub by? ju? w trakcie organizowania turnieju w Kutnie, a zaproponowany system rozgrywek mia? jedynie charakter propozycji, dodatkowo wys?anej tylko do PZBall oraz Pasikoników (jednak z pro?b? o przekazanie jej do pozosta?ych klubów).

4 maja, 5 dni przed rozpocz?ciem pierwszego turnieju (kiedy dru?yny mia?y ju? zorganizowany transport zgodnie z ustalonymi wcze?niej terminami meczów), wspomniana propozycja alternatywnych rozgrywek II Ligi, tym razem w formie gotowego regulaminu, zosta?a przes?ana do wszystkich klubów oraz biura PZBall. Ponownie jednak zosta?a ona odrzucona przez pozosta?e trzy kluby.


Pierwszy zjazd

Po wcze?niejszym za?atwieniu wszelkich formalno?ci, 9 maja rozpocz?? si? pierwszy zjazd II Ligi w Kutnie. Turniej ten mia? obj?? 6 meczów, jednak ostatni mecz pomi?dzy Diamentem a Kometami zosta? prze?o?ony na termin pó?niejszy. Mimo, i? ustalony wcze?niej termin tego meczu nie pasowa? dru?ynie z Pi?y, to Mazowszanie pokryli wszelkie koszty, zwi?zane z rozegraniem tego meczu 5 czerwca w Osielsku.

Podczas turnieju nikt nie porusza? tematu systemu rozgrywek. Ró?ni? si? on jednak istotnie od zaproponowanego przez Diament, a mianowicie od punktów:

2. Dopuszcza si?, aby mecze rozgrywane by?y w 3 jednodniowych sobotnich zjazdach
3. W trakcie ka?dego zjazdu rozgrywane s? dwa 7-rundowe mecze pomi?dzy tymi samymi zespo?ami wg klucza gospodarz-go??
(...)
6. Kto z kim gra w pierwszych trzech turniejach wy?ania losowanie


Zmiany w PZBall

30 maja mia?y miejsce zmiany w Zarz?dzie PZBall. Poza tym gremium znale?li si? startuj?cy do niego Adrian Szydlik (Pasikoniki) oraz Norbert Kacprzak (Schaby). Jedynym reprezentantem dru?yn II Ligi zosta? zatem Maciej G?ówczewski z Gda?ska (w tym sezonie trener Diamentu). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od trenera WBSC, w kuluarach trwa?y rozmowy na temat systemu rozgrywek, niestety, jedynie w gronie samych zainteresowanych - pomi?dzy A. Szydlikiem, N. Kacprzakiem, M. G?ówczewskim oraz D. Wi?niewskim. Na zebraniu nie by? obecny R. Szwajkowski, jego stanowisko by?o jednak zgodne z wi?kszo?ci? (4 turnieje po 6 meczów), co potwierdzi? w rozmowie telefonicznej.

Nowy Zarz?d, ukonstytuowany 10 czerwca, nie zwróci? uwagi na brak uregulowania spraw II Ligi na pi?mie. Czy by?a to wina zaufania dla uczestników II Ligi i ich wzajemnych ustale?, czy mo?e niedopatrzenia? Je?eli niedopatrzenia, to czy mo?na to t?umaczy? nat?okiem innych spraw? Niezale?nie od przyczyn takiego stanu rzeczy nale?y stwierdzi?, i? powielono b??d poprzedników, polegaj?cy na braku zapisów dotycz?cych II Ligi. B??d, który mia? wkrótce istotnie wp?yn?? na dalsze rozgrywki w tym bloku.


Decyzja, która wprowadzi?a zamieszanie

Kolejny turniej (w zgodzie z komunikatem PZBall z 8 kwietnia) zorganizowa? UKS Comets Mazowsze w czerwcu. Zosta? on jednak roz?o?ony na dwa terminy - 14 oraz 20 czerwca. Pierwszy termin nie pasowa? Schabom, kolejny natomiast Diamentowi - w efekcie obie dru?yny nie spotka?y si?, powsta?a kolejna zaleg?o??. Poza wspomnianym meczem, ka?da z dru?yn mia?a rozegrany mecz i rewan? z ka?dym przeciwnikiem z II Ligi.
Podczas gdy dru?yny z Ekstraligi otrzyma?y informacj? o ostatecznym terminie, do którego wszystkie spotkania rundy zasadniczej maj? by? rozstrzygni?te, o podobnym ultimatum wobec II Ligi nie by?o s?ycha?. I nie by?oby nic w tym dziwnego, skoro zgodnie z propozycj? z 8 kwietnia do rozegrania by?y jeszcze dwa turnieje. Zamieszanie wprowadzi? jednak komunikat z 27 lipca 2009, zawieraj?cy terminarz rundy Play Off, którego cz??? dotycz?ca II Ligi brzmia?a nast?puj?co:

"Do 30.08.2009r. zostanie rozegrany zaleg?y mecz pomi?dzy WBSC Warszawa a UKS Diament Pi?a . Zwyci?zca II Ligi w 2010 roku zyska prawo gry w I Lidze, natomiast wicemistrz II Ligi rozgrywa seri? bara?ow? do trzech zwyci?stw z dru?yna UKS Caper K?dzierzyn Ko?le o prawo gry w I Lidze w 2010 roku."

Analizuj?c ten zapis nie mo?na jednoznacznie stwierdzi?, czy na wspomnianym meczu rozgrywki II Ligi si? zako?cz?. Równie? nie napisano nic ani o kolejnych turniejach we wrze?niu i pa?dzierniku (propozycja PZBall z 8 kwietnia), ani o turnieju Play Off w ramach II Ligi (propozycja Dariusza Wi?niewskiego z 4 maja). I w takiej patowej sytuacji mo?naby by?o wreszcie zwróci? si? do PZBall o ostateczne ustalenie systemu rozgrywek. Na przeszkodzie sta? jednak inny zapis ze wspomnianego terminarza rundy Play Off - w cz??ci dotycz?cej I Ligi, w harmonogramie bara?y, jako przeciwnika dla UKS Caper K?dzierzyn-Ko?le nie zapisano "v-ce Mistrza II Ligi" - zamiast tego widnia?a alternatywa "WBSC Warszawa/UKS Diament Pi?a". Sugerowa?o to, i? spotkanie mi?dzy tymi klubami mia?o by? w II Lidze ostatnim (oba zespo?y mia?y zapewnion? lokat? na jednym z pierwszych dwóch miejsc, mecz pomi?dzy nimi mia? jedynie rozstrzygn?? kolejno??), poniewa? zarówno 2 turnieje zasadnicze, jak i turniej play off nie wyklucza?y mo?liwo?ci zaj?cia przez Pasikoniki czy Komety miejsc 1-2.


Reakcje i ich brak

Pasikoniki Warszawa oraz Comets Mazowsze zaprotestowa?y wobec takiej decyzji PZBall. Przedstawiciele obu klubów zwróci?y uwag? na przyj?ty wcze?niej system rozgrywek, obejmuj?cy 4 turnieje. Informacj? o konieczno?ci rozegrania kolejnych turniejów wkrótce potwierdzi? równie? WBSC.


Nag?e decyzje

8 wrze?nia Prezydium PZBall podj??o ostateczn? decyzj? - na stronie Zwi?zku pojawi? si? komunikat:

"Zgodnie z ustaleniami podj?tymi przed sezonem 2009 przez zespo?y II ligowe zatwierdzonymi przez Zarz?d Polskiego Zwi?zku Baseballu i Softballu mecze II ligi odbywaj? si? systemem turniejowym. Organizatorem i gospodarzem ka?dego z turniejów s? poszczególne kluby.

Do tej pory odby?y si? dwa turnieje, którego gospodarzami byli: UKS COMETS MAZOWSZE i KBS PASIKONIKI WARSZAWA.

W terminie 12 - 13 wrze?nia 2009 odb?dzie si? turniej w Piasecznie organizowany przez WBSC. /Zaleg?y mecz WBSC i UKS Diament zgodnie z informacj? od klubów odb?dzie si? w dniu 11 wrze?nia w Warszawie/.

IV turniej powinien odby? si? w terminie 19 - 20 wrze?nia 2009 r. - organizatorem jest UKS Diament Pi?a.

Miejsce rozgrywania turniejów jak najbli?ej miejsca siedziby klubu."

Komunikat ten wywo?a? konsternacj? w Zarz?dzie Diamentu Pi?a. W odpowiedzi jego prezes, Dariusz Wi?niewski, przypomnia?, i? na pocz?tku maja przed?o?y? Zarz?dowi PZBall alternatywn? propozycj? rozgrywek. Jednocze?nie zaznaczy?, i? brak odpowiedzi ze strony Zwi?zku uzna? za przyj?cie wspomnianej propozycji. Potwierdzenia takiej akceptacji doszukiwa? si? natomiast w stanowisku PZBall, wynikaj?cym z przyj?tego w lipcu terminarza rundy Play Off.

Terminarz ten jednak by? sprzeczny z zaproponowanym przez Diament systemem rozgrywek, ten ostatni bowiem zak?ada? rozegranie turnieju play off w ramach II Ligi, o czym z kolei w lipcowej propozycji Zwi?zku nie by?o mowy.

Ostateczna decyzja nap?yn??a do Zwi?zku wczoraj przed godzin? 20.00. W mailu wys?anym do PZBall, Or?ów Gda?sk, Pasikoników Warszawa i Schabów Warszawa czytamy:

"Zarz?d UKS Diament Pi?a informuje, i? z dniem dzisiejszym, tj. 10 wrze?nia 2009 r. wycofuje klub z rozgrywek II Ligi z uwagi na nierespektowanie przez Zarz?d PZBall uchwalonych przez siebie regulaminów rozgrywek oraz uchwalanych uchwa?."


II Liga obecnie.

Nale?y zada? pytanie, kto jest winien zaistnia?ej sytuacji? Poprzedni Zarz?d PZBall, który pozosta? przy ustaleniach ustnych, nie zapisuj?c i nie uchwalaj?c odpowiednich regulaminów? Obecny Zarz?d, który nie dopilnowa? tej sprawy wcze?niej? Ci, którzy milczeli, gdy wszed? w ?ycie terminarz rundy Play Off sprzeczny zarówno z przyj?tym wcze?niej (ustnie), jak i z zaproponowanym (bez echa) alternatywnym systemem rozgrywek? A mo?e wszystkie kluby z II Ligi, które nie dopilnowa?y, aby odpowiednie ustalenia znalaz?y odzwierciedlenie w formie pisemnej?

Zgodnie z Regulaminem Polskich Lig, dru?yna, która wycofa si? z rozgrywek w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego, spada do ni?szej klasy rozgrywek na nast?pny sezon, a wszystkie rozegrane przez ni? mecze uznaje si? za nieodbyte. Oznacza to, i? pieni?dze wydane przez Comets oraz Pasikoniki na wszystkie mecze z udzia?em Pilan (s?dziowie, wynaj?cie boiska itp.), zosta?y wyrzucone w b?oto. Fakt ten bulwersuje tym bardziej, ?e UKS Diament jako jedyny klub nie organizowa?o i nie zorganizuje turnieju (a co idzie z tym w parze : nie poniesie kosztów z tym zwi?zanych).

Sprawa nie jest jednak taka prosta. O ile w Ekstra- oraz w I Lidze oczywiste jest, gdzie ko?czy si? pierwsza runda sezonu zasadniczego, a gdzie zaczyna si? runda rewan?y, o tyle w systemie turniejowym ci??ko o takiej granicy mówi?. Stwarza to problem, poniewa? z kolei dru?yna, która "wycofa si? z rozgrywek w rundzie rewan?owej, lub w kolejnych fazach rozgrywek, wszystkie pozosta?e do rozegrania mecze tej dru?yny zalicza si? jako walkowery". Mo?e to stworzy? w tabeli II Ligi sytuacj? inn?, ni? anulowanie wszystkich meczów z udzia?em Diamentu. W obu przypadkach na klub na?o?ona zostaje kara w wysoko?ci 3 tysi?cy z?otych za rezygnacj? z udzia?u w rozgrywkach w trakcie ich trwania.

Do PZBall nale?y ostateczna decyzja, w której sytuacji znajduje si? UKS Diament Pi?a. Niezale?nie jednak od wyboru, tabel? II Ligi czekaj? liczne przetasowania i to nie tylko ze wzgl?du na jutrzejszy turniej w Piasecznie.

Wed?ug biura PZBall odpowiednie decyzje powinny zosta? podj?te w ci?gu najbli?szych dni.

  PokaĆŒ/Ukryj komentarze

 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
OdƛwieĆŒ

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.